طراحی و چاپ انواع فاکتور معمولی، کاربن دار رنگی و سیاه سفید، انواع برشور و کاتالوگ در طرح، مدل، قالب و جنس های مختلف